1 nov. 2015

Camada Jason - Tara para primeros de 2016 

       CH GONSSOR MORO (JASON)                     KARASOMA THIS IS IT (TARA)